Cyfieithu Peiriannau Gwasanaethau Iaith Busnes: A oes raid i Gyfieithwyr Dynol boeni am y dyfodol?

Ffynhonnell: http://www.tridindia.com/industry-insights-to-human-translation-vs-machine-translation/

Cyfieithu Peiriant yn erbyn Cyfieithu Dynol

Mae cymaint wedi'i ddweud am argaeledd a gallu offer cyfieithu peirianyddol a chyfieithu ar-lein fel bod rhai pobl o'r farn y gallant nawr ddisodli cyfieithu dynol. A fydd hyn yn ddyfodol y diwydiant? Fel cyfieithwyr a darparwyr gwasanaeth iaith, a ddylem ni boeni?

Hyfywedd Cyfieithu Peiriannau

Gellir dadlau na ddylai'r diwydiant anwybyddu'r ffaith bod gan gyfieithu peiriannau ran bwysig i'w chwarae mewn cyfieithu. Efallai na fydd rhai yn ei chael yn ffafriol, ond mae'n debygol yma o aros a gallent gyd-fodoli'n hapus ochr yn ochr ag ymdrechion ieithyddol bodau dynol. Gall helpu i gyflymu gwaith cyfieithu, ond bydd cyfranogiad bodau dynol yn rhan annatod o wella ansawdd allbwn y peiriant. Ystyriwch y ffactorau canlynol:

  • Mae cyfieithu wedi mynd yn fyd-eang ac mae sawl darparwr gwasanaeth iaith yn gwerthu cyfieithu ar-lein.
  • Mae cleientiaid eisiau i gyfieithiadau gael eu gwneud yn gyflymach; nid yw aros yn eu geirfa.
  • Bydd cleientiaid bob amser yn chwilio am ddewisiadau amgen rhatach. Gyda lleihau costau, rhaid i'r diwydiant ddyfeisio modelau busnes newydd.
  • Mae cleientiaid yn dod yn fwy technolegol. Rhaid i'r diwydiant cyfieithu gofleidio technoleg a defnyddio'r offer sydd ar gael i gyflymu gwaith a diwallu anghenion cleientiaid yn gyflymach.

Mae gan gyfieithu peiriannau ac ôl-olygu fuddion a chyfyngiadau posibl, a mater i gyfieithwyr dynol yw eu deall. Mae yna barau iaith y gellid eu trin trwy gyfieithu peirianyddol, er y byddai hyn yn gofyn am weithdrefnau ôl-olygu ac asesu ansawdd llym o hyd. Serch hynny, cyfieithu peiriant heb os, gallai gyflymu'r broses gyfieithu a thrwy hynny gynyddu cynhyrchiant ac amseroedd troi.

Mae llwyddiant busnes byd-eang, i raddau helaeth, yn dibynnu ar gyfieithiadau o ansawdd ac, felly, mae gan y diwydiant ddyfodol disglair o hyd. Ond gyda chyflymder y newid mae'r byd yn mynd drwyddo, rhaid i'r diwydiant cyfieithu ddilyn a chofleidio newid hefyd. Efallai y bydd cyfieithu peirianyddol wedi'i gyfuno ag ôl-olygu yma i helpu a chefnogi rhai busnesau, ond nid oes ganddo'r gallu eto (os bydd byth) i ddisodli'r cyfieithiadau o ansawdd uchel a gynhyrchir gan gyfieithwyr dynol. Ar hyn o bryd, mae amherffeithrwydd cyfieithu peirianyddol yn atgyfnerthu buddion cyfieithu dynol o ansawdd uchel. Wrth i gwmnïau dyfu a chroesi tiriogaethau newydd, bydd cyfieithu yn cael ei integreiddio'n raddol i'w llif gwaith busnes. Nid yn unig y bydd cofleidio technoleg yn fuddiol i gyfieithwyr, bydd hefyd yn gwasanaethu'r diwydiant yn gyffredinol.

 

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab