Gwasanaethau Iaith Busnes Pwysigrwydd Canllaw Arddull i Awduron a Chyfieithwyr

 

Yn amlach na pheidio bydd ysgrifenwyr yn dilyn canllawiau safonol ar gyfer ysgrifennu a fformatio dogfennau, a elwir yn canllawiau arddull. Maent yn amrywio'n sylweddol yn dibynnu ar ofynion y defnyddiwr terfynol, ac mae llawer yn unigryw i wlad, proffesiwn, diwydiant, cangen wyddoniaeth neu ranbarth benodol. Gan fod cyfieithwyr yn awduron hefyd, mae'n golygu bod canllaw arddull yn chwarae rhan bwysig iawn mewn cyfieithu.

Pam ddylai fod set o safonau? Mae canllaw arddull yn darparu system i gynnal cysondeb ac ansawdd mewn termau mesuradwy. Gellir ei ystyried yn llais mae hynny'n galluogi cysondeb trwy'r cynnwys. Dyma'r rheswm pam mae crewyr cynnwys, gan gynnwys cyfieithwyr, yn dibynnu ar y canllawiau hyn fel bod y neges sy'n cael ei chyfleu yn unedig ac yn gyson.

Pan fydd sawl cyfieithydd yn gweithio ar brosiect mawr, gall defnyddio canllaw arddull fod yn hanfodol i sicrhau bod llais y cyfieithiad yn parhau i fod yn gyson. Mae canllawiau arddull, yn eu hanfod, yn portreadu gwahaniaethau diwylliannol ac ieithyddol ac, o'r herwydd, yn diffinio arddull, cyfeiriad, tôn a llais cyfieithiad da. Dylai cyfieithwyr bob amser groesawu unrhyw ymdrech gan gleientiaid i roi canllaw arddull ar waith, pa mor syml bynnag bynnag, ar gyfer y math o gyfieithiad y maent am ei gyflwyno.

Mae hyn yn golygu helpu'r cyfieithydd i ddeall a hunaniaeth gyda'r gynulleidfa darged, naws benodol y llais, neu'r gofrestr (ffurfiol, anffurfiol neu lafar, sgyrsiol neu syml), ac unrhyw ddewisiadau fformatio. Dylai hyn gynnwys y defnydd a ffefrir o atalnodi, cyfalafu, byrfoddau, ffontiau, acronymau neu unedau mesur. Gall hyd yn oed gynnwys sut mae cyfeiriadau, rhifau ffôn ac arian cyfred yn cael eu cyflwyno. Mae'r rhain yn elfennau allweddol i gyfieithwyr a ddylai fod yn bresennol mewn unrhyw ganllaw arddull.

Rhaid i lawer o gyfieithwyr ddefnyddio sawl canllaw arddull yn ystod y broses gyfieithu. Mae gan yr Undeb Ewropeaidd ei safon ei hun, felly hefyd asiantaethau eraill fel Banc y Byd a'r Cenhedloedd Unedig. Mae yna ganllawiau arddull ar gyfer dogfennau cyfreithiol, tra bod sefydliadau rhyngwladol yn diffinio'r canllawiau arddull ar gyfer cyfathrebu gwyddonol a thechnegol. Mae hefyd yn bwysig cydnabod y gwahanol fathau o Saesneg o Awstralia, Canada, y Deyrnas Unedig a'r Unol Daleithiau a sut y dylid eu lleoleiddio; mae canllawiau arddull yn hanfodol, yn hyn o beth, fel y gellir lleoli testunau ar gyfer y gynulleidfa darged.

Nid yw cyfieithu dogfennau yn ymwneud ag amnewid geiriau o un iaith i'r llall yn unig, fel y gallai llawer feddwl; mae'n broffesiwn arbenigol iawn.

 

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab