Gwasanaethau Iaith Busnes 5 Ieithoedd mewn perygl rydych chi & #039; mae'n debyg nad ydych erioed wedi clywed amdanynt! Mae 7,000 o ieithoedd yn cael eu siarad yn y byd heddiw, ond amcangyfrifir y gallai hanner ohonyn nhw ddiflannu oddi ar wyneb y Ddaear erbyn 2100. Gyda chymaint o ieithoedd mewn perygl o ddiflannu, does ryfedd bod cymaint o bobl nad ydyn ni'n eu rhoi ' t hyd yn oed clywed am! Darllenwch ymlaen i ddarganfod mwy am rai o ieithoedd sydd mewn perygl yn y byd, wedi'u rhestru a'u dosbarthu fel rhai sy'n agored i niwed, yn bendant, mewn perygl difrifol neu feirniadol neu wedi diflannu gan y Map UNESCO o Ieithoedd y Byd mewn Perygl.

 

 

1.       Occitan

Iaith Romáwns yw Occitan, neu Lenga d'òc, a siaredir mewn ardaloedd yn ne Ffrainc, gogledd yr Eidal ac yng Nghatalwnia. Mae ganddo gysylltiad agos iawn â Chatalaneg. Mae yna oddeutu 2 filiwn o siaradwyr Occitan wedi'u gwasgaru ar draws chwe thafodiaith wahanol, Provençal, Auvergnat, Limousin, Languedocien, Gascon a Vivaro-Alpine. Fodd bynnag, mae'r holl dafodieithoedd hyn ar restr UNESCO o ieithoedd sydd mewn perygl. Yn y Canol Oesoedd yn aml byddai cythryblon yn ysgrifennu eu barddoniaeth yn Occitan, a heddiw gellir dod o hyd i arwyddion stryd dwyieithog mewn rhai dinasoedd yn ne Ffrainc, fel Toulouse.

2.       Palenquero

Mae Palenquero yn iaith creole a siaredir gan oddeutu 1500 o bobl yn Columbia, yn bennaf ym mhentref San Basilio de Palenque. Mae Palenquero yn iaith creole wedi'i seilio ar Sbaeneg a gafodd ei chreu pan oedd caethweision dianc yn cymysgu Sbaeneg ag ieithoedd Affrica; mewn gwirionedd mae dylanwadau o ieithoedd a siaredir yn y Congo i'w gweld hyd heddiw. Fel llawer o ieithoedd sydd mewn perygl, siaredir Palenquero yn bennaf gan y genhedlaeth hŷn, gyda'r genhedlaeth iau yn ffafrio Sbaeneg.

3.       Capanahua

Mae Capanahua yn iaith frodorol a siaredir gan oddeutu 120 o bobl ac mae'n frodorol i Periw. Mae dwy ysgol ddwyieithog lle mae Capanahua yn cael ei defnyddio ac mae'n cael ei dysgu mewn rhai ysgolion cynradd i raddau. Mae'n cael ei ystyried yn sarhad pan fydd un siaradwr Capanahua yn siarad ag un arall yn Sbaeneg, gan ei fod yn dangos bod y siaradwr yn gweld y person arall fel rhywun o'r tu allan ac yn ei wrthod.

4.       N | uu 

Mae N | uu yn iaith a siaredir unwaith yn Ne Affrica. Er bod 6 siaradwr N | uu yn weddill yn y byd yn 2013, ni ddefnyddir yr iaith yn ddyddiol gan nad yw'r siaradwyr yn byw yn yr un pentref â'i gilydd. Mae N | uu yn rhan o deulu iaith Khoisan, ac felly hefyd nodwedd teulu Khoisan bod y rhan fwyaf o'r cytseiniaid yn gliciau, mewn gwirionedd y '|' symbol yn enw'r iaith yn dynodi clic. Er i N | uu ffynnu yn y 19th ganrif, fe'i disodlwyd gan Affricaneg a Nama pan ddechreuodd siaradwyr adael y pentrefi a symud i ffwrdd i drefi. Yr hoelen yn yr arch ar gyfer yr iaith oedd pan gafodd pobl ǂKhomani eu troi allan o Barc Cenedlaethol Kalahari a'u gwasgaru o amgylch De Affrica a Botswana, a heddiw nid oes yr un o'r siaradwyr yn byw gyda siaradwyr eraill yr iaith.

5.       Konkow

Dim ond tua 3 siaradwr Konkow sydd ar ôl yng Nghaliffornia heddiw, sy'n golygu bod hon yn iaith sydd mewn perygl difrifol. Roedd un tafodiaith 9 pwynt o Konkow, gan gynnwys Cherokee, Mikchopdo a Bidwell Bar. Mae tafodiaith newydd, Modern Konkow, bellach yn cael ei defnyddio gan rai Americanwyr Brodorol yng Nghaliffornia ac mae cwrs DVD gyda gwersi ar yr iaith ar gael. Mae'r fersiwn fodern hon wedi'i seilio ar dafodiaith Cherokee, ond mae gwersi yn nhafodiaith Mechoopda hefyd ar gael i'w lawrlwytho, yn ogystal ag ap sydd wedi'i fwriadu i helpu plant i ddysgu Konkow.

…. ac un mae'n debyg eich bod wedi clywed amdano

            Manaweg

Mae gobaith eto am yr holl ieithoedd hyn sydd mewn perygl, fel y mae Manaweg yn profi. Bu farw siaradwr brodorol olaf Manaweg, Ned Maddrell, ym 1974 a dosbarthodd UNESCO yr iaith yn 'ddiflanedig' ym mis Chwefror 2009. Fodd bynnag, mae'r iaith wedi cael ei hadfywio, a heddiw efallai bod cymaint â 600 o siaradwyr gweithredol. Ym mis Awst 2009 gorfodwyd UNESCO i ailfeddwl ei benderfyniad a newid statws Manaweg i fod mewn 'perygl difrifol' ar ôl i ddisgyblion o ysgol iaith Manaweg anfon llythyrau atynt yn gofyn “Os yw ein hiaith wedi diflannu yna ym mha iaith yr ydym yn ysgrifennu?", gan ddangos nad oes rhaid i ddifodiant fod yn diwedd ar gyfer pob iaith.

 

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab