Gwasanaethau Cyfieithu Ffrangeg

Cyfieithiad Ffrangeg i Saesneg a Chyfieithiad Saesneg i Ffrangeg

Amdanom ni

Mae Business Language Services Ltd. (BLS) wedi'i leoli ym mhrifddinas Cymru, Caerdydd, ac mae wedi bod yn darparu gwasanaethau iaith i fusnesau yn Ne Cymru a ledled y byd ers dros 25 mlynedd. Ers dechreuad y cwmni, un o'n harbenigeddau allweddol fu cyfieithu Ffrangeg erioed (y ddau Cyfieithiad Saesneg i Ffrangeg a Ffrangeg i Saesneg). Rydym yn gweithio gyda rhwydwaith eang o bobl gymwys, brofiadol a phroffesiynol Cyfieithwyr Ffrangeg a darllenwyr prawf, sydd i gyd yn gweithio i'w hiaith frodorol. Gallwch fod yn dawel eich meddwl bod eich Prosiectau iaith Ffrangeg bydd mewn dwylo diogel, gyda'n rheolwyr prosiect mewnol hefyd yn cynnig arbenigedd Ffrengig.

Mae BLS yn Aelod Corfforaethol o'r Sefydliad Cyfieithu a Dehongli (ITI) ac yn Aelod Llawn o Gymdeithas y Cwmnïau Cyfieithu (ATC). Rydym hefyd wedi'u hardystio i ISO 9001: 2008 ac o'r herwydd mae pob un o'n prosiectau yn cadw at ganllawiau llym a reoleiddir gan ddiwydiant.

Mae pob un o'n tîm rheoli prosiect mewnol yn ieithydd wrth galon, ynghyd â chronfa ddata helaeth o Cyfieithwyr Ffrangeg, golygyddion a phrawf ddarllenwyr, gallwn gyflenwi'r cyfieithiad o'r ansawdd gorau un, wedi'i addasu i'ch gofynion penodol. Mae llawer o’r cyfieithwyr ar eu liwt eu hunain ar ein tîm wedi gweithio gyda BLS am fwy na degawd, rhai ers i’r cwmni ddechrau, ac felly gallwch fod yn dawel eich meddwl y byddwn yn dewis y bobl iawn ar gyfer eich prosiect. Rhaid i bob cyfieithydd Ffrangeg sy'n gweithio i BLS gyflawni meini prawf ansawdd llym, yn ogystal â phasio o leiaf un cyfieithiad prawf, ac maent i gyd yn cael eu monitro a'u hasesu ansawdd yn barhaus.

Cyfieithiad Saesneg i Ffrangeg

Cyfieithiad Saesneg i Ffrangeg wedi bod yn un o arbenigeddau allweddol BLS ers i'r cwmni ddechrau ac mae gennym gyfoeth o arbenigedd yn gweithio ar gyfieithiadau Ffrangeg o bob math. Mae angen llawer o'n cleientiaid rheolaidd Cyfieithiadau Ffrangeg yn barhaus ac rydym yn darparu cysondeb ac ansawdd y gwaith y maent yn ei fynnu. Mae gennym brofiad o gyfieithu testunau o bob math i'r Ffrangeg, mewn meysydd amrywiol iawn. Er enghraifft, rydym yn cyfieithu llawlyfrau technegol enfawr, cymhleth ar gyfer adran allforio gwneuthurwr lleol, deunyddiau marchnata ar gyfer datblygwr meddalwedd, ac amrywiaeth eang o ddogfennau busnes ar gyfer cwmni peirianneg o Ffrainc, gan gynnwys deunyddiau hyfforddi, cyflwyniadau a chontractau. Fe'n dewiswyd hefyd fel y partner cyfieithu unigryw ar gyfer Prif Swyddogion Gweithredol Ffederasiwn Llywodraeth Leol Ewrop (UDiTE), gan gyfieithu eu holl gyhoeddiadau, gohebiaeth a dogfennaeth i'r Ffrangeg, pan oedd eu Llywydd gweithredol yn Brif Swyddog Gweithredol Cyngor Caerdydd.

Mae llawer o'n Cyfieithiad Ffrangeg mae prosiectau'n gymhleth eu natur a gallant ymestyn dros gyfnod o fisoedd. Mae gan ein tîm rheoli prosiect lawer iawn o brofiad yn goruchwylio prosiectau tymor hir wrth gynnal cysondeb a sicrhau cynnyrch terfynol o'r ansawdd uchaf. Mae gennym ddealltwriaeth ragorol o sut i reoli gwaith dros wythnosau, misoedd a hyd yn oed flynyddoedd, gan gydlynu ffeiliau lluosog ac amserlenni amrywiol. Rydym yn cynnig dull hyblyg iawn o ymdrin â holl ofynion ein cwsmeriaid, a gallwn weithio gyda llawer o wahanol fformatau ffeiliau, sy'n addas i chi a'ch systemau. Mae'r mathau o ffeiliau y gofynnir i ni ddelio â nhw amlaf yn cynnwys MS Word, Excel, HTML, PDF a FrameMaker.

Yn BLS, rydym yn deall bod pob prosiect yn unigryw, ac felly rydym yn gweithio'n agos gyda'n cwsmeriaid i sicrhau bod pob un o'u prosiectau yn cael eu trin yn briodol. Neilltuir pob prosiect i Reolwr Prosiect pwrpasol (PM), a fydd yn ei oruchwylio o'r dechrau i'r diwedd. Mae'r Prif Weinidog yn aros mewn cysylltiad rheolaidd â'r cwsmer i'w gadw ar y blaen o ran cynnydd, ac mae hefyd yn goruchwylio'r ieithyddion a neilltuwyd i'r prosiect. Fel cyfieithwyr proffesiynol eu hunain, mae ein PMs hefyd yn gyfrifol am sicrhau ansawdd terfynol, a gallant gynnig argymhellion a chymorth ar unrhyw agwedd ar y gwaith sy'n cael ei wneud.

Mae gan BLS flynyddoedd lawer o brofiad gyda dehongli wyneb yn wyneb yn Ffrangeg, a gall ddarparu dehonglwyr dibynadwy ar gyfer unrhyw ddigwyddiad. Gall ein dehonglwyr Ffrangeg proffesiynol fynd gyda gwesteion tramor ar ymweliad safle, teithio gyda'ch staff dramor, neu ddarparu gwasanaethau cyfieithu ar y pryd mewn digwyddiadau amlieithog fel cynadleddau neu arddangosfeydd. Rydym yn gweithio gyda rhwydwaith helaeth o siaradwyr Ffrangeg, yng Nghymru a ledled y DU, sy'n cael eu dewis ar sail eu cymwysterau a'u profiad.

Gwasanaethau Cyfieithu Ffrangeg

Gall BLS hefyd ddarparu arbenigwr i chi neu'ch staff Hyfforddiant iaith Ffrangeg. Mae ein holl gyrsiau wedi'u teilwra'n benodol, felly gallwn ddatblygu rhaglen hyfforddi sy'n addas i chi, boed hynny ar sail unigolyn neu grŵp. Gellir cyflymu dosbarthiadau i fodloni'ch gofynion; er enghraifft, rydym yn cynnig wythnosau astudio amser llawn dwys, neu sesiynau bwydo diferu wythnosol. Mae ein swyddfa yng Nghaerdydd wedi'i chyfarparu'n llawn i gynnal dosbarthiadau, neu gallwn ddarparu'r hyfforddiant yn eich gweithle.
Pa bynnag wasanaeth iaith yr ydych yn edrych amdano, gallwn gynnig gwasanaeth proffesiynol ond personol i chi. Mae BLS yn angerddol am iaith ac rydym yn ymfalchïo yn ein hagwedd hyblyg a'n prisiau cystadleuol.
Cysylltwch â ni ar + 44 (02920) 667666 neu drwy e-bost i info@businesslanguageservices.co.uk.

Edrychwn ymlaen at glywed gennych.

Os hoffech ddysgu mwy am yr iaith Ffrangeg, beth am edrych ar ein Adran iaith Ffrangeg.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab