Ein Gwasanaethau Trawsgrifio

Mae Gwasanaethau Iaith Busnes yn deall pwysigrwydd trawsgrifiadau cywir sy'n cael eu cynhyrchu ar amser, eu prisio'n gystadleuol a'u cyflawni i safon gyson uchel. Dim ond gyda thrawsgrifwyr proffesiynol, arbenigol yr ydym yn gweithio i fodloni gofynion ein cwsmeriaid. Rydym yn ymdrin â'r tri phrif fath o drawsgrifio: air am air, deallus air am air a'i olygu.

 

Trawsgrifiad air am air

Trawsgrifiad air am air yw fformat ysgrifenedig llawn yr iaith lafar. Mae pob gair ac ymadrodd yn cael ei drawsgrifio, gan gynnwys ymyriadau a geiriau llenwi, fel “AH”, “uh” a “hmm”, clirio gwddf a brawddegau anghyflawn. Bydd trawsgrifio air am air yn cynnwys seibiau, pesychu, chwerthin ac unrhyw synau eraill. O ystyried yr amser ychwanegol y mae'n ei gymryd i berfformio, mae'n tueddu i fod yr amrywiad drutaf a llafurus. Defnyddir trawsgrifio air am air yn arbennig ar gyfer cyfweliadau swydd, ymchwiliadau'r heddlu ac achosion llys. Ym mhob un o'r sefyllfaoedd hyn, gall yr ymatebion a'r geiriau roi mewnwelediad i ymddygiad yr unigolyn / unigolion, a gellir eu hystyried ar adegau mor bwysig â'r gair llafar.

Trawsgrifiad gair am air deallus 

Mae'n debyg mai'r amrywiad hwn yw'r mwyaf cyffredin y gofynnir amdano. Mae trawsgrifio gair am air deallus yn golygu bod yr holl eiriau llenwi a geiriau, fel 'AH' a 'hmm', yn ogystal â synau diangen eraill, yn cael eu hepgor. Gellir gadael geiriau dro ar ôl tro allan hefyd, os nad ydyn nhw'n ychwanegu unrhyw beth at yr ystyr, yn yr un modd â'r ymadroddion ansafonol, ond cyffredin hynny, fel 'Math o', 'math o', 'chi'n gwybod?', Ac ati. bydd geiriau bratiaith neu or-achlysurol hefyd yn cael eu diwygio. Felly, byddai 'Gonna' yn dod yn 'Mynd i,' a, 'Eisiau,' yn cael ei newid i, 'Eisiau gwneud'. Mae defnyddio trawsgrifio gair am air deallus yn aml yn ei gwneud hi'n llawer haws ei ddarllen, ei ddeall a'i dreulio. Er enghraifft, pe bai llythyr neu drawsgrifiad yn cael ei bennu, trawsgrifio gair am air deallus fyddai'r dewis arferol, gan na fyddai angen ymyriadau diangen, geiriau na synau diangen. Yn aml gofynnir i Wasanaethau Iaith Busnes fabwysiadu'r amrywiad hwn ar gyfer trawsgrifiadau cyllid, meddygol a chorfforaethol.

Trawsgrifiad wedi'i Olygu

Gofynnir yn aml am drawsgrifiad wedi'i olygu pan fydd y derbynnydd yn bwriadu cyhoeddi'r cynnwys wedi'i drawsgrifio, neu os yw am gael ei gyfieithu i ieithoedd tramor. Mae'r math hwn o drawsgrifio yn canolbwyntio ar ddarllenadwyedd a chywirdeb; bydd gramadeg a chystrawen yn cael eu hadolygu a'u cywiro, bydd paragraffau'n cael eu hailstrwythuro a brawddegau'n cael eu golygu neu eu crynhoi er eglurder. Bydd trawsgrifwyr yn hepgor ailadroddiadau (oni bai eu bod yn cael eu defnyddio ar gyfer pwyslais penodol), ymyriadau, geiriau a synau eraill. Mae hyn yn sicrhau bod y trawsgrifiad yn hawdd ei ddarllen ac y gellir ei ystyried yn 'barod ar gyfer cyhoeddi'. Cynsail y math hwn o drawsgrifiad yw bod y trawsgrifiad mor gywir ag y mae'n ddarllenadwy. Gallai enghreifftiau o drawsgrifio wedi'u golygu gynnwys ymchwil academaidd, cyfweliadau, cofnodion cynadledda a chyfathrebu busnes, lle mae cywirdeb uchel, cyflwyno cyflym a threuliadwyedd yn allweddol

Bydd penderfynu pa fath o drawsgrifiad sydd ei angen yn dibynnu'n llwyr ar y defnydd a fwriadwyd ar gyfer y cynnwys. Yn Business Language Services, rydym yn gweithio gyda'n cwsmeriaid i nodi pa fath o drawsgrifiad fydd yn diwallu eu hanghenion orau.

Ceisiadau Trawsgrifio Aml

Rydym yn gweithio mewn ystod eang o faterion pwnc, yn amrywio o destunau academaidd i ddeunydd meddygol neu gyfreithiol arbenigol. Mae'r canlynol yn ddetholiad o'r gwaith trawsgrifio y gofynnir inni ei wneud amlaf, er nad yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr o bell ffordd:

 • Cofnodion cyfarfodydd
 • Seminarau
 • Adroddiadau cynhadledd
 • Cyflwyniadau
 • Cyfweliadau
 • Trafodaethau aml-berson
 • Astudiaethau achos
 • Gweminarau
 • Adroddiadau meddygol
 • Astudiaethau ymchwil i'r farchnad

 

Fformatau Meddalwedd â Chefnogaeth

Rydym yn gweithio gyda phob math o recordiadau ac yn derbyn yr holl brif fformatau ffeil a meddalwedd gan gynnwys:

 • WAV
 • MP2
 • MP3
 • MP4
 • WMA
 • VOX
 • Casét sain
 • Casét fideo mewn fformatau safonol, mini a micro

 

Sut Allwn Ni Helpu

Bydd BLS yn penodi rheolwr prosiect ar gyfer eich aseiniad a fydd yn goruchwylio'r broses gyswllt rhwng eich sefydliad a'n trawsgrifwyr i sicrhau eglurder cyfathrebu a dealltwriaeth lwyr o'ch gofynion. Rydym yn dewis y trawsgrifwyr gorau ar gyfer eich prosiect penodol ac yn gweithio yn ôl eich amserlenni gyda'r holl gydweithrediad wedi'i ganoli'n gyfleus.

Beth bynnag fo'ch gofynion, boed yn drawsgrifiad syml o recordiad o un iaith i gymysgedd cymhleth o drawsgrifio a chyfieithu, mae BLS yma i helpu. Gallwn ymgorffori ein gwasanaeth cyfieithu yn eich gofynion prosiect trwy drawsgrifio recordiadau sain neu fideo i un neu fwy o ieithoedd tramor, ac yna cyfieithu'r testunau wedi'u trawsgrifio i'r Saesneg. I drafod eich gofynion penodol, neu i gael dyfynbris, ffoniwch 02920 667666 neu cliciwch yma

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab