Gwasanaethau Cyfieithu Iseldireg

Cyfieithiad Saesneg i Iseldireg a Chyfieithiad Iseldireg i Saesneg

Mae Business Language Services Ltd. (BLS) yn un o brif ddarparwyr gwasanaethau iaith y DU gyda'i brif swyddfa yng Nghaerdydd. Mae BLS yn cefnogi busnesau yn lleol, yn Ne Cymru, ledled y DU, a ledled y byd. Mae gennym arbenigedd Iseldireg mewnol ac rydym yn arbenigo mewn gweithwyr proffesiynol Cyfieithiad Iseldireg (cyfieithiad Saesneg i Iseldireg ac Iseldireg i Saesneg). Ar ben hynny, rydym yn gweithio gyda rhwydwaith helaeth o gyfieithwyr Iseldireg profiadol a chymwys, ac er eich tawelwch meddwl, adolygir ein holl gyfieithiadau Iseldireg gan ail ieithydd annibynnol.

Mae BLS yn Aelod Corfforaethol o'r Sefydliad Cyfieithu a Dehongli (ITI) ac yn Aelod Llawn o Gymdeithas y Cwmnïau Cyfieithu (ATC). Rydym hefyd wedi ein hardystio i'r ISO 9001: 2008 safonol, ac o'r herwydd mae ein holl weithrediadau yn cydymffurfio â'r canllawiau cyfatebol ar gyfer sicrhau ansawdd.

Mae gennym dîm ymroddedig o ieithyddion a Rheolwyr Prosiect yn fewnol, ac rydym hefyd yn gweithio gyda rhwydwaith dethol o gyfieithwyr, gan gwmpasu amrywiaeth enfawr o arbenigeddau, y mae gan bob un ohonynt brofiad mewn cyfieithu Iseldireg, golygu a phrawfddarllen. Mae llawer o'n cyfieithwyr ar eu liwt eu hunain wedi gweithio gyda ni ers ymhell dros 10 mlynedd; yn dyst i'r gwerth rydyn ni'n ei roi ar ein perthnasoedd. Rhaid i bob cyfieithydd sy'n dymuno gweithio gyda ni fodloni meini prawf llym, gan gynnwys cwblhau o leiaf un cyfieithiad prawf yn llwyddiannus. At hynny, mae ein holl gyfieithwyr yn cael adolygiadau a phrosesau asesu ansawdd rheolaidd a pharhaus.

Gwasanaethau Cyfieithu Saesneg i Iseldireg

Cyfieithiad Saesneg i Iseldireg yw un o brif arbenigeddau BLS ac mae gennym lawer o brofiad yn cyfieithu amrywiaeth eang o gynnwys. Rydym yn darparu cyfieithiadau rheolaidd o'r ansawdd uchaf i nifer o'n cleientiaid i'r Iseldireg ar bob math o bynciau. Rydym yn cyfieithu cynhwysion a rhybuddion alergenau ar gyfer cynhyrchydd creision tatws adnabyddus, annwyl, rydym yn cyfieithu llawlyfrau technegol sylweddol a llinynnau meddalwedd ar gyfer gweithgynhyrchwyr amrywiol, ac rydym hefyd yn cyfieithu deunyddiau addysgol ar gyfer cwmni sy'n cyhoeddi adnoddau arbenigol i athrawon.

Mae gan ein Rheolwyr Prosiect gyfoeth o brofiad yn delio â Prosiectau cyfieithu Iseldireg sy'n ymestyn dros gyfnod o wythnosau neu fisoedd. Gallant oruchwylio prosiectau hirhoedlog i sicrhau bod y cleient yn derbyn cyfieithiad o'r ansawdd uchaf bob tro, ac yn gallu sicrhau bod cysondeb yn cael ei gynnal drwyddo draw, hyd yn oed pan fydd nifer o ieithyddion gwahanol yn cymryd rhan. Mae gennym wybodaeth ragorol o ran cydgysylltu prosiectau sy'n para'n hirach, neu'r rhai sy'n gymhleth neu'n cynnwys nifer o ffeiliau a mathau o ffeiliau. Rydym yn falch o gynnig agwedd hyblyg tuag at brosiect pob cwsmer. Gallwn weithio gydag amrywiaeth enfawr o fformatau ffeil, gan gynnwys holl raglenni MS Office, HTML, InDesign, PDF a meddalwedd Adobe arall.

Rydym yn gwerthfawrogi bod pob prosiect yn unigryw ac felly rydym yn addasu ein hymagwedd at bob cwsmer penodol a phob prosiect unigol. Pan fyddwch yn aseinio prosiect cyfieithu i BLS, gallwch fod yn ddiogel gan wybod y bydd Rheolwr Prosiect pwrpasol yn goruchwylio'ch prosiect o'r dechrau i'r diwedd. Bydd y Rheolwr Prosiect hwn yn cadw cysylltiad cyson â chi, er mwyn eich hysbysu am y cynnydd, a byddant hefyd yn cyfathrebu'n rheolaidd â'r ieithyddion sy'n gweithio ar eich prosiect. Byddant hefyd yn cynnal y gwiriadau asesu ansawdd terfynol cyn cyflwyno'ch prosiect gorffenedig. Mae pob un o'n Rheolwyr Prosiect yn gyfieithwyr eu hunain ac felly'n gymwys iawn i gynnig cyngor a chymorth gydag unrhyw agwedd ar eich prosiect.

Mae BLS yn gweithio gyda grŵp dethol o weithwyr proffesiynol Dehonglwyr Iseldireg er mwyn cynnig cefnogaeth ychwanegol ar gyfer eich anghenion busnes. P'un a ydych chi'n disgwyl ymwelwyr o'r Iseldiroedd o dramor, angen rhywun i fynd gydag aelod o staff i'r Iseldiroedd, neu ofyn am ddehongli bythau ar gyfer cynhadledd, gallwn ddod o hyd i'r dehonglydd cywir i chi, p'un ai yn Ne Cymru neu ymhellach i ffwrdd. Rydym yn gweithio'n galed i ddewis yr ieithydd Iseldireg perffaith yn seiliedig ar ofynion penodol pob swydd. Trwy logi cyfieithydd ar y pryd trwy BLS, gallwch fod yn sicr o wasanaeth dibynadwy a chyfeillgar.

Mae BLS hefyd yn darparu Sesiynau hyfforddi iaith Iseldireg. Rydym yn gweithio gyda nifer o diwtoriaid brodorol o'r Iseldiroedd a all gynnig cyrsiau wedi'u teilwra i chi am brisiau cystadleuol iawn. Gallwn eich dysgu chi neu'ch staff o ddechreuwyr i lefel uwch. Gall dosbarthiadau fod yn un i un neu mewn grwpiau, a gallwn ddod i'ch gweithle ar y tro sy'n addas i chi. Os yw'n well gennych, mae gennym swyddfeydd llawn offer yng nghanol dinas Caerdydd lle gallwn gynnal dosbarthiadau.

Os ydych chi'n chwilio am ddarparwr gwasanaeth iaith dibynadwy, proffesiynol a hyblyg, yna rydych chi yn y lle iawn. Rydym yn cynnig dull wedi'i deilwra ar gyfer eich holl anghenion iaith. Rydym yn angerddol am iaith a byddem yn ymhyfrydu yn y cyfle i greu perthynas waith gyda chi.

Os oes angen unrhyw wasanaethau iaith Iseldireg arnoch chi, cysylltwch â ni, naill ai dros y ffôn + 44 (02920) 667666 neu drwy e-bost i info@businesslanguageservices.co.uk. Edrychwn ymlaen at glywed gennych.

Os hoffech ddysgu mwy am yr iaith Iseldireg, beth am edrych ar ein Adran Iaith Iseldireg?

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab