Cyfieithu Cymraeg i Saesneg a Saesneg i’r Gymraeg

Wedi ei leoli yng Nghaerdydd, mae Business Language Services Ltd. (BLS) yn arbenigo mewn cyfieithu Cymraeg (o Saesneg i’r Gymraeg ac o’r Gymraeg i Saesneg). Mae gennym rwydwaith eang o gyfieithwyr Cymraeg profiadol a chymwys. Yn ogystal, caiff pob un o’n cyfieithiadau Cymraeg eu prawf ddarllen gan ail ieithydd annibynnol. Mae gan BLS restr faith o gyfieithwyr llafar Cymraeg wedi eu dethol yn ôl eu harbenigedd, gwybodaeth benodol, agwedd gyfeillgar a dibynadwyedd proffesiynol. Mae BLS hefyd yn gweithio gyda rhai o’r tiwtoriaid Cymraeg gorau, sydd yn ein galluogi i gynnig cyrsiau pwrpasol i chi i weddu i’ch angen neilltuol ac i’ch amserlen waith.

Mae’r iaith Gymraeg yn un o ddisgynyddion yr iaith Geltaidd-Frythoneg a siaradwyd gynt yn y rhan fwyaf o Brydain Fawr. Mae’n bosib ei bod mor hen â 4,000 o flynyddoedd. Mae’n chwaer i’r Llydaweg a’r Gernyweg ac yn gyfnither i’r Wyddeleg, Gaeleg yr Alban a’r Fanaweg. Syr William Jones, Cymro yn India yn y 18fed ganrif a sylwodd ar y tebygrwydd rhwng y Gymraeg a’r Sansgrit ac a baratôdd y ffordd tuag at fwy o ymchwil i deuluoedd ieithyddol Ewrop.

Daw’r farddoniaeth Gymraeg gynharaf o’r ardal a adwaenir yn awr fel Gogledd Lloegr a De’r Alban oddeutu’r flwyddyn 500 O.C. Gyda dyfodiad y Sacsoniaid, cafodd yr ieithoedd Celtaidd eu symud i’r gorllewin, gan adael dim ond ychydig o eiriau ac enwau llefydd yn Lloegr a’r Alban fel Aberdeen a’r geiriau corgi a penguin. Galwai’r Sacsoniaid ‘Welsh’ sef tramorwyr, ar eu cymdogion tra galwai’r Cymry eu hunain yn Gymry, sef ‘cydwladwr’ neu ‘gydymaith’.

Dywed rhai pobl ei bod yn anodd i siaradwyr Saesneg ddysgu’r Gymraeg a bod ganddi enwau lleoedd sydd yn amhosibl eu hynganu. Mae Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch yn enghraifft. Hwn yw’r enw lle hiraf yn Ewrop a’r enw gorsaf drên hiraf yn y byd. Yn groes i’r gred gyffredinol, mae’r iaith Gymraeg yn defnyddio llafariaid (mae ‘y’ ac ‘w’ yn llafariaid yn y Gymraeg, yn wahanol i’r Saesneg).

Yn 1536 pennodd Deddf Uno Lloegr a Chymru mai Saesneg fyddai’r iaith swyddogol yn y llysoedd ac nad oedd hawl gan y rhai nad oedd yn siarad Saesneg i ddal swydd gyhoeddus. Cafodd y bonedd Cymreig ei Seisnigeiddio’n fwyfwy. Er hynny, ym 1588 y Gymraeg oedd yr iaith gyntaf nad oedd yn iaith wladwriaeth i gael ei chyfieithiad ei hun o’r Beibl, datblygiad a safonodd yr iaith ac a gyfrannodd at ei goroesiad. Yn ystod yr 19eg ganrif, gwaharddwyd y Gymraeg o’r ysgolion a chosbwyd disgyblion am ddefnyddio’i iaith gynhenid. Erbyn 1901 roedd canran siaradwyr Cymraeg wedi gostwng i 50% o’r boblogaeth a pharhaodd y dirywiad drwy gydol yr 20fed ganrif.

O’r 1960au ymlaen, ymatebodd siaradwyr Cymraeg i’r dirywiad hwn drwy ymgyrchu dros ddwyieithrwydd a statws swyddogol i’r iaith. Yn 1980 bygythiodd y gwleidydd Gwynfor Evans ymprydio hyd at farwolaeth i brotestio yn erbyn penderfyniad y llywodraeth i beidio â pharchu ei haddewid i sefydlu sianel deledu Gymraeg. Ildiodd y llywodraeth a sefydlwyd S4C yn 1982. Nawr mae nifer o raglenni teledu a radio yn y Gymraeg a thua 500 llyfr yn cael eu cyhoeddi bob blwyddyn. Hefyd, mae diwylliant bywiog ynghlwm i’r iaith yn cynnwys y digwyddiad mwyaf pwysig sef yr Eisteddfod Genedlaethol. Ar 7 Rhagfyr 2010 cadarnhawyd statws swyddogol yr iaith gyda Mesur yr Iaith Gymraeg sydd yn ehangu’r ddyletswydd i ddarparu gwasanaethau yn yr iaith i rai o’r cwmnïau preifat mwyaf.

Cyfrifiad 2001 oedd y cyntaf i gofnodi cynnydd yn nifer y siaradwyr, sydd yn awr tua 20% o’r boblogaeth. Er yr honnir weithiau bod pawb yn y Gogledd yn siarad Cymraeg ac nad oes neb y De yn ei siarad, Sir Gaerfyrddin yn y De-orllewin sydd â’r nifer uchaf o siaradwyr Cymraeg. Mae 11% o boblogaeth y brifddinas yn siarad yr iaith, canran ddwywaith yn uwch nac yn 1991. Er hyn, mae’r canran o siaradwyr yn dal i ostwng yng nghadarnleoedd yr iaith yn y Fro Gymraeg.

Amcangyfrifir bod oddeutu 1,000 o bobl yn parhau i siarad Cymraeg (ynghyd â Sbaeneg) yn y wladfa Gymreig ym Mhatagonia, yr Ariannin. Gellir ystyried gwrthsafiad y Gymraeg, yn cyd-fyw ag un o ieithoedd mwyaf y byd fel tipyn o wyrth.

Some of our Customers

 
 

Customer Feedback


, The Cottages, Jones Court, Womanby Street, Cardiff, South Glamorgan, CF10 1BR

Registered in England and Wales No: 2861501

VAT No: 615891128

Managed by Digital Marketing Agency The DM Lab