Cyfieithiad o ddogfen sydd fel rheol ei hangen at ddiben swyddogol yw cyfieithiad ardystiedig. Mae’r canlynol yn enghreifftiau o ddogfennau a all fod angen eu hardystio.

 • Dogfennau rheoleiddiol fel pŵer atwrnai a chytundebau
 • Biliau’r cartref
 • Tystysgrifau a Thrawsgrifion Academaidd
 • Dogfennau Mabwysiadu
 • Affidafidion
 • Cytundebau
 • Datganiadau Banc
 • Tystysgrifau Geni, Priodi a Marwolaeth
 • Ffurflenni Hawlio
 • Cytundebau
 • Llythyrau Busnes a Phersonol
 • Dogfennau Cwmni
 • Deed Poll
 • Gweithred Newid Enw
 • Diplomau a Thrawsgrifion
 • Tystysgrifau ac Archddyfarniadau Ysgaru
 • Insurance Documents
 • Dogfennau Yswiriant
 • Tystlythyrau
 • Dogfennau Meddygol
 • Memorandwm ac Erthyglau Cymdeithasiad
 • Passports/ID Documents
 • Pasbort/Dogfennau adnabod
  Slipiau Cyflog
 • Dogfennau gan yr heddlu/gwirio cofnodion troseddol
 • Cytundebau cyn-briodasol
 • Datganiadau Statudol
 • Ffurflenni Treth

Fel rhan o’n Gwasanaeth Ardystio Cyfieithiad, fe drefna BLS gyfieithiad proffesiynol. Bydd y cyfieithiad yn cael ei stampio gyda stamp ein cwmni, sydd wedi ei gymeradwyo gan yr ATC a darperir llythyr wedi ei arwyddo gan un o gyfarwyddwyr BLS i ddatgan bod y ddogfen wedi ei chyfieithu gan gyfieithydd cymwys a’n bod yn credu ei fod yn gyfieithiad cywir a ‘gwir’.

 

Ein Cymwysterau

Mae Business Language Services wedi bod yn aelod llawn o’r Gymdeithas Cwmnïau Cyfieithu am flynyddoedd lawer. Golyga hyn ein bod wedi ein harchwilio’n drwyadl gan eu pwyllgor moeseg. Glynwn at god ymddygiad proffesiynol llym ac mae gennym yswiriant proffesiynol llawn i ddiogelu buddion ein cwsmeriaid. Drwy ein haelodaeth o’r ATC, mae gennym statws cyfieithwyr ardystiedig sydd yn ein galluogi i gynnig Gwasanaethau Cyfieithu Ardystiedig i gwmnïau neu unigolion.

Mae gofynion ardystio yn wahanol yn y Deyrnas Unedig i wledydd eraill, felly dylech wirio bob amser gyda’r corff sy’n gofyn am y ddogfen pa lefel o ardystio, dilysu a chyfreithloni sydd ei angen. Os nad ydych yn sicr pa ddogfennau sydd rhaid eu cyfreithloni, dylech gysylltu â’r gonswliaeth neu lysgenhadaeth berthnasol. Mae gan Business Language Services y sgiliau i’ch helpu gyda’r broses hon.

Os hoffech i ni ardystio eich dogfennau, cwblhewch y ffurflen neu anfonwch eich dogfen dryw e-bost i’r cyfeiriad canlynol: info@businesslanguageservices.co.uk. Gallwch hefyd ein ffonio unrhyw bryd yn ystod oriau gwaith ar 02920 667 666 i drafod eich anghenion.

Some of our Customers

 
 

Customer Feedback


, The Cottages, Jones Court, Womanby Street, Cardiff, South Glamorgan, CF10 1BR

Registered in England and Wales No: 2861501

VAT No: 615891128

Managed by Digital Marketing Agency The DM Lab