Mae BLS yn gwmni cyfieithu o ansawdd uchel a’n nod yw sicrhau bod pob cyfieithiad a gyflawnwn yn cyrraedd y safon uchaf posibl a’u bod yn gywir o ran iaith a diwylliant. I gyflawni hyn, rydym yn dilyn proses pum cam fel a ganlyn:

  • Rheoli prosiect

  • Mae BLS yn penodi rheolwr prosiect i bob prosiect cyfieithu. Mae’r rheolwr yn gyfrifol am gysylltu gyda’ch staff chi a’n cyfieithwyr ni i sicrhau ein bod wedi deall eich anghenion yn llawn cyn mynd ymlaen gyda’r cyfieithu. Y rheolwr sy’n bennaf gyfrifol am sicrhau bod y gwaith yn cael ei gwblhau ar amser ac i’ch boddhad.

  • Cyn cyfieithu

  • Cyn dechrau unrhyw gyfieithiad rydym yn bwrw golwg ar y testun. Yna byddwn yn dewis ieithydd addas ar sail eu cymwysterau a phrofiad o’r pwnc. Mae BLS yn buddsoddi yn yr offer rheoli terminoleg ddiweddaraf, sydd yn ein galluogi i sicrhau cysondeb gyda therminoleg benodol i’r cwsmer.

  • Cyfieithu

  • Mae gan BLS dîm o gyfieithwyr mewnol yn ogystal â rhwydwaith eang o gyfieithwyr arbenigol i ddarparu gwaith hollol gywir a graenus. Nid ydym ond yn gweithio gyda chyfieithwyr sydd â’r iaith darged fel mamiaith. Maent fel arfer wedi eu lleoli yn y gwledydd lle siaredir yr iaith. Mae pob cyfieithiad yn cael ei drin gyda gofal arbennig ac ymdrechwn i gael y canlyniad gorau posibl bob tro. I’r diben hyn, gweithredwn broses asesu ansawdd drwyadl er mwyn bod yn sicr na ddewisir ond y cyfieithwyr gorau ar gyfer eich gwaith.

  • Golygu

  • Mae’r cam hwn yn hollbwysig i sicrhau cyfieithu cywir a graenus. Unwaith mae’r cyfieithiad wedi ei gyflawni, mae’n cael ei anfon at ieithydd arall i’w olygu’n drwyadl. Os oes gan y golygydd ymholiadau, byddwn yn cysylltu â’r cyfieithydd er mwyn eu datrys. Mae’r rhan fwyaf o’n golygyddion wedi gweithio i BLS am fwy na deng mlynedd ac o ganlyniad i’w harbenigedd ieithyddol a phenodol i’r pwnc, rydym yn cyrraedd y safonau cyfieithu uchaf posibl yn gyson.

  • Gwirio mewnol

  • Wedi ei chyfieithu a’i golygu mae’r ddogfen yn cael ei gwirio gan brawf ddarllenydd mewnol a’i pharatoi yn ôl y diwyg a nodwyd gan y cwsmer. Mae pob aelod o staff BLS yn ieithyddion eu hunain sydd yn golygu bod gennym y cymwysterau delfrydol i gyflawni’r gwiriad terfynol.

Some of our Customers

 
 

Customer Feedback


, The Cottages, Jones Court, Womanby Street, Cardiff, South Glamorgan, CF10 1BR

Registered in England and Wales No: 2861501

VAT No: 615891128

Managed by Digital Marketing Agency The DM Lab